Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul din Charlotte, NC SaintJohnRo.org - Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul Charlotte, NC -- Romanian Orthodox Mission Saint John the Evangelist from Charlotte, NC
Acasa  |  Sf. Ioan Botezatorul  |  Program Liturgic   |  Evenimente  |  Calendar  |  Forum   |  Contacte


Misiunea Noastra
Consiliu Parohial
Program Liturgic
Evenimente
Galerie Foto
Preot Paroh
Scurt Istoric

Capela Online
Carti Audio
Filme Ortodoxe
Rugaciuni
Acatiste
Cantari

Credinta Noastra
Cuvinte De Folos
Mic Catehism

Alte Link-uri

Biblioteca Online
Sfintele Taine
Spovedanie
Harta SiteDonatii Online

Utilitazor nou?    Ai uiat parola?
Autentificare Email   

Canon De Rugaciune Catre Toate Puterile

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE PUTERILE CEREŞTI ŞI CĂTRE TOŢI SFINŢII


glasul al 3-lea
CÂNTAREA 1:

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Cuvinte cel fără de început, pentru sfinţitele rugăciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stăpâniilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeieşti, ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale Căpeteniilor şi Domniilor, dăruieşte-ne milele Tale cele mari, ca un iubitor de oameni. Ajută-mi, Înaintemergătorule al Domnului, rugând pe Hristos; şi voi, ceata proorocilor, adunarea Apostolilor, mulţimea mucenicilor, rugaţi pe Stăpânul tuturor să mă mântuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeieştilor femei care bine aţi pătimit şi aţi postit, soborul arhiereilor, cuvioşilor şi drepţilor, cinstiţilor, sfinţilor mucenici, rugaţi-vă ca să dobândim bunătăţile cele veşnice, cei ce cu credinţă vă fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Mintea mea fiind robită de dezmierdările trupeşti cu totul o izbăveşte Stăpână, ceea ce eşti una bună, şi credincios mai adevărat prin fapte bune mă arată Fiului tău, ca după datorie să te măresc.


CÂNTAREA A 3 A:
Irmosul:

Cel ce ai întărit din început cerurile cu priceperea şi ai întemeiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra poruncilor Tale, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.
Rogu-mă, o, Serafimi, Stăpânii, Heruvimi, izbăviţi-mă de smintelile vrăjmaşilor; voi, Domnii, Căpetenii, Scaune şi Arhangheli, împreună cu toţi Îngerii, rugaţi pe Izbăvitorul pentru mine, păcătosul.
Înaintemergătorule, roagă pe Hristos, să dobândesc viaţa cea făcătoare de bine mie pururea; proorocilor şi cetele mucenicilor, ale Sfinţilor Apostoli, ale arhiereilor şi ale cuvioşilor şi ale sfinţilor mucenici, care v-aţi săvârşit prin sânge, rugaţi-vă pentru mine păcătosul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Femei care vitejeşte aţi pătimit şi luminat aţi postit şi pe vrăjmaşul l-aţi biruit, rugaţi-vă să fim şi noi părtaşi acelei desfătări şi măriri nesfârşite de care voi v-aţi învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

De Dumnezeu dăruită, Curată Fecioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus, cu toţi înţelepţii Apostoli, cu sfinţii mucenici şi cu proorocii, ca să luăm desăvârşit dezlegare de păcate.


CÂNTAREA A 4 A:
Irmosul:


Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu, şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea, Cel ce n-ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu vederea rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi îngeri, cu ale mucenicilor şi cu ale Apostolilor Tăi, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi moştean împărăţiei Tale mă arată, ca un milostiv.
Propovăduitorule al lui Hristos, Înaintemergătorule, aprin-de acum făclia inimii mele cea stinsă, cel ce ai fost luminător Soarelui celui înţelegător, şi te roagă, împreună cu proorocii şi cu toţi sfinţii, să trec în caldă pocăinţă această viaţă trecătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străluceşte-mi lumina pocăinţei, Iubitorule de oameni, Iisuse, şi mă învredniceşte să dobândesc mântuirea, cu solirile celor ce au slujit Ţie întru credinţă, ale sfintelor femei, ale ierarhilor şi ale mucenicilor Tăi, ale propovăduitorilor, ale Apostolilor şi ale sfinţilor mucenici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu întrupat, cea cu totul sfântă, pe Acela roagă-L să ne mântuiască pe toţi în ziua cea înfricoşătoare şi să ne izbăvească de chinuri şi să ne învred-nicească de viaţa şi de lumina cea veşnică, împreună şi cu cei ce bine i-au slujit.


CÂNTAREA A 5 A:
Irmosul:


Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină neapusă? Că m-a acoperit întunericul cel vrăjmaş pe mine, ticălosul. Ci, Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.
Puterile cele înţelegătoare Te roagă acum, Milostive Doam-ne, Stăpâniile, Scaunele, Serafimii şi Domniile, Îngerii împreună cu Arhanghelii şi cu Căpeteniile; fii milostiv poporului Tău şi-l mântuieşte, ca un îndurat.
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai petrecut viaţă străină singuratică, fă-mă străin de tot chinul, rugând pe Iisus, iubitorul de oameni, împreună cu dumnezeieştii prooroci, cu apostolii, cu ierarhii şi cu sfintele oşti ale mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce ai luminat pe ierarhii Tăi şi pe sfinţii mucenici, Doamne, şi ai mărit dumnezeiasca adunare a cinstitelor fe-mei, care vitejeşte au pătimit; pentru rugăciunile acestora miluieşte-mă, Cel ce ştii toate greşelile mele, cele fără de număr.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Cel cu totul sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi întristarea sufletului meu, şi îndeamnă gândul meu să facă lucruri dumnezeieşti, ca să te măresc cu credinţă şi cu dragoste.


CÂNTAREA A 6 A:
Irmosul:


Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi, Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor; căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.
Ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, Heruvimi, Scaune, Domnii, Îngeri, Arhangheli, Căpetenii şi Puteri, rugaţi pe Stăpânul a toată făptura.
Cu cetele Apostolilor şi cu oştile mucenicilor, Înaintemergătorule, propovăduitorule al lui Hristos, roagă pe Iisus, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca să aflăm milă, în ceasul judecăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfântă Muceniţă Tecla, ceea ce eşti întâia dintre femeile care tare au pătimit, împreună cu acelea, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să ne izbăvim de întunericul patimilor şi de ispitele cele de multe feluri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Pe tine, Stăpână, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, te lăudăm credincioşii, că ai născut cu trup pe Dumnezeul cel lăudat, pe Care roagă-L, Ceea ce eşti neîntinată, să mântuiască ţara aceasta şi poporul ei în pace.


CÂNTAREA A 7 A:
Irmosul:


De coborârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat de demult în Babilon. Pentru aceasta, tinerii în cuptor, cu picioare sprintene, ca într-o grădină verde dănţuind, cântau: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.
Fiind voi a doua lumină din Lumina cea dintâi, sfinţilor îngeri, cu împărtăşirea cea netrupească şi preabogată v-aţi strălucit. Pentru aceasta strig: Luminaţi mintea mea cea pururea întunecată cu patimile vieţii.
Ceata cea fericită a Apostolilor, a mucenicilor şi a sfinţilor prooroci, a ierarhilor şi a cuvioşilor, împreună cu fericitul Înaintemergătorul, Te roagă, Iubitorule de oameni, să treci cu vederea greşelile noastre ale tuturor, care strigăm Ţie: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Schimbă durerea sufletului meu, Hristoase, şi miluieşte pentru solirile sfinţilor mucenici, ale ierarhilor şi ale cuvioşilor Tăi, şi să nu mă ruşinezi când voi sta înaintea scaunului Tău, că bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Ca un scaun în chip de foc porţi pe Împăratul făpturii, pe Care roagă-L, Fecioară, împreună cu fericitele şi sfintele fe-mei, să mă învrednicească de împărăţia Sa, pe mine cel ce cu credinţă măresc ajutorul tău.

CÂNTAREA A 8 A:
Irmosul:


De şapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: Tineri, binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
O, Heruvimi, cei în chipul focului, Serafimi, cei cu multe aripi, Scaune, Stăpânii şi Căpetenii, Îngeri şi toţi Arhanghelii şi sfinţite Domnii, rugaţi-vă, împreună cu Înaintemergătorul, cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii, cu cuvioşii şi cu toţi drepţii, ca să ne miluiască pe noi.
Daţi-ne ajutor, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele, Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu împreună cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone şi Iuda, cel cu totul fericit, şi marele Matia, fiind noi biruiţi de ispitele înşelătorului şi rătăciţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ştefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai luminat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu aceştia, să ne luminăm toţi şi să scăpăm de toată negura păcatului, noi cei ce strigăm Stăpânului: Preoţi binecuvântaţi, popoare prea-înălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Fă să urmez, Cea cu totul curată, celor ce cu cuviinţă au vieţuit cu viaţă îmbunătăţită, rănind pe vrăjmaşii cei ce mă mâhnesc fără de milă şi mă supără neîncetat, trăgându-mă la patimile cele trupeşti; ca bucurându-mă, să strig: Popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.


CÂNTAREA A 9 A:
Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti, te măresc.
O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi preamărite Puteri şi sfinţilor Arhangheli, faceţi rugăciune la Dumnezeu ca bine vieţuind să dobândim mântuire şi să ne izbăvim de nevoi.
Înaintemergătorule, ca cel ce ai fost prooroc mai aleşi împre-ună cu toţi proorocii, învredniceşte-ne tuturor bunătăţilor şi pe noi cei îngreuiaţi de patimi şi pururea cuprinşi de ispitele celui viclean şi de înşelăciunile vieţii, ca să vă cinstim cu credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeieşti, cu totul măriţi, cei doisprezece Apostoli, împreună cu toţi mucenicii, cu preoţii şi cu sfinţii mucenici şi cu fericiţii şi dumnezeieştii prooroci, cuvioase şi drepte femei, care tare aţi pătimit, faceţi rugăciuni pentru noi către Iubitorul de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Fecioară, ceea ce eşti iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău cel bun şi Domnul, ca să tămăduiască şi să mântuiască sufletul meu cel slab şi necăjit pururea de asuprelile balaurului celui stricător de suflet şi să-l fericească împreună cu toate înălţările cele purtătoare de lumină.


RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ÎNGER PĂZITOR

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi al vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate câte am greşit în această zi. Acoperă-mă în această noapte şi mă păzeşte de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine robul său, buntătăţii Sale. Amin.