Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul din Charlotte, NC SaintJohnRo.org - Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul Charlotte, NC -- Romanian Orthodox Mission Saint John the Evangelist from Charlotte, NC
Acasa  |  Sf. Ioan Botezatorul  |  Program Liturgic   |  Evenimente  |  Calendar  |  Forum   |  Contacte


Misiunea Noastra
Consiliu Parohial
Program Liturgic
Evenimente
Galerie Foto
Preot Paroh
Scurt Istoric

Capela Online
Carti Audio
Filme Ortodoxe
Rugaciuni
Acatiste
Cantari

Credinta Noastra
Cuvinte De Folos
Mic Catehism

Alte Link-uri

Biblioteca Online
Sfintele Taine
Spovedanie
Harta SiteDonatii Online

Utilitazor nou?    Ai uiat parola?
Autentificare Email   

Canon De Rugaciune Catre Ingerul Pazitor Al Vietii Omului

CANONUL DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIETII OMULUI

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti, Vistierul bunătătilor si dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi, si ne curăteste pe noi de toată întinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru Sfânt numele Tău.
Doamne miluieste (de trei ori).

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti în ceruri, sfintească-Se numele Tău, vie împărătia Ta, fie voia Ta, precum în cer asa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi si ne iartă nouă greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău.


Cântarea 1, glasul al 8-lea:


Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...
Stih: Sfinte îngere, păzitorul vietii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit, folositorul si îndreptătorul vietii mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud, dumnezeiescule înger al lui Dumnezeu, Cel atotstăpânitor.

Vrând ca toti oamenii să se mântuiască, Cuvinte, ai pus pe sfintii îngeri îndreptători si luminati povătuitori oamenilor, care ne povătuiesc pe noi la frica Ta.

De noaptea cea întunecată fiind cuprins si cu negura cea deasă a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăintei luminează-mă, îndreptătorule, folositorule si păzitorule al meu.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Potop cu tină si întuneric de gânduri rusinoase întru mine izvorăsc, despărtind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usucă-le, ajutătorul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Tu esti, Stăpână, linistea si adăpostirea celor învăluiti în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a multe feluri de patimi.


Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc...

Fiintă am din amestecătură de pământ, de tină si de tărână, pentru aceasta de pământ m-am lipit. Ci, o, folositorul meu, îndreptătorul si izbăvitorul meu, întoarce pofta mea către cele ceresti.

Ziua si noaptea cu faptele mele cele rele te amăgesc, te mâhnesc si te întărât; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci ajută-mă spre a mă îndrepta.

Supus sunt grijii si mâhnirii, că nepocăit si neîndreptat petrec. Pentru aceasta dăruieste-mi să mă pocăiesc cu adevărat si să te bucur pe tine, păzitorul meu.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Cel ce vezi fata cea de nevăzut a lui Dumnezeu, Care sade în ceruri si se uită pe pământ cu gândul si-l face pe el de se cutremură, pe Acela roagă-L să mă mântuiască, sfinte îngere.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Minte, cuget si cuvânt, harul lui Dumnezeu am luat, ca, pe Stăpânul cunoscând, cu fapte bune să-L cin-stesc; iar eu, cu patimile ocărând harul, pe Stăpânul am defăimat, stăpână, miluieste-mă.

Sedealna, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai înăltat...

Păzitorul sufletului si al trupului meu, cel ales mie de la Dumnezeu, dumnezeiescule înger, urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte, toate greselile sufletului meu celui ticălos si mă izbăveste de cursele cele de multe feluri ale înselătorului si fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea iertare la judecată.


Cântarea a 4-a:
Irmos: Tu esti tăria mea, Doamne, Tu esti bucuria mea...

Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de înfricosătoarea judecată, la care am să stau înainte si să dau răspuns pentru tot lucrul si cuvântul, nici gândindu-mă la moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat; dar tu, îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine.

Cu dinadinsul toată răutatea am plinit din tinerete si n-am încetat a te amărî pe tine, apărătorul meu, prin cuvinte si prin fapte fără de lege; nu te mânia, dar, ci mai asteaptă, înteleptindu-mă, luminându-mă si întărindu-mă.

Urmând îndelung-răbdării Cuvântului lui Dumnezeu, Care a venit să cheme pe toti păcătosii la pocăintă si asteaptă îndreptare de bunăvoie si nu sileste, si tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă-răbdare petreci.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe mine, netrebnicul rob; dar Stăpânul meu, Iisus, m-a primit cu milostivire si m-a făcut al Său; iar eu, lepădând atâta har al Lui, te mâhnesc încă pe tine, îngerul lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Cu adevărat Domnul S-a făcut Împărat, cu împărătie care nu cade, si, precum psalmistul grăieste, S-a îmbrăcat din tine, Maica lui Dumnezeu, întru preafrumoasă podoabă, în trup sfânt, cu care a luat moarte si a surpat împărătia ei.


Cântarea a 5-a:
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fata Ta...

Pe tine păzitor câstigându-te, împreună petrecător si împreună vorbitor, sfinte îngere, păzindu-mă, cu mine călătorind, împreună locuind si cele de mântuire înainte pururea punându-le, ce iertare voi lua, necunoscător fiind?

Cu multă îndrăznire stând înaintea tronului Atotstăpânitorului si împreună dăntuind, la Împăratul făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare de răutătile mele cele multe.

Muncile si chinurile care mă asteaptă mai înainte văzându-le si de împietrirea, nebunia si orbirea mea făcându-ti-se milă, suspini si te tânguiesti si te întristezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau si mai putin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul si făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine si să te veselesti si să salti, fiind eu pururea stricat cu păcatele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Prunc nou S-a arătat, Cel necuprins cu mintea, din tine ceea ce esti cu totul fără prihană, Cel ce a pus pădurile cu hotar si muntii cu asezământul cunostintei; Cel ce numără multimea stelelor si picăturile de rouă si schimbă suflările vânturilor.


Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul...

Păzindu-mă si ostindu-te împrejurul meu si întorcând înapoi pornirile diavolilor si năvălirile lor cele în chipurile fiarelor, nu înceta, păzitorul meu, pururea a le depărta de la mine, că pe tine te am cald folositor.

Cel ce esti mir scump si cu bună mireasmă, nu te scârbi de întinăciunea mea, nu te depărta de la mine până la sfârsit, ci fii mie păzitor pururea nedepărtat, că si soarele trecând peste locurile cele întinate nu se întinează.

Pe Cel ce a acoperit cu ape, prin cuvânt, cele mai de deasupra ale lui, roagă-L, folositorul meu, ca să-mi dea har a izvorî picături de lacrimi, ca prin acelea să se curătească inima mea si să vadă pe Dumnezeu.

Netrupeste, ca acel ce esti curat si fără de materie, stând înaintea Celui curat si fără de materie si câstigând multă îndrăznire si apropiere către Dânsul, pe Acela roagă-L cu dinadinsul să dăruiască sufletului meu mântuire.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Înfruntarea si rusinea să acopere fetele vrăjmasilor cele întunecate, rusinoase si întinate, când se va despărti de trup sufletul meu cel smerit, si să-l acoperi, îndreptătorul meu, cu aripile tale cele luminate si preasfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce esti mai sfântă decât sfintii îngeri si mai presus de heruvimi si de serafimi, mintea mea cea târâtoare pe pământ si de cele pământesti râvnitoare mai presus decât pofta cea pământească si trupească o arată, ridicând-o de la pământ către dragostea cerească.


Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus căutând...

Slujitor al lui Dumnezeu si păzitorul meu cel preaales, petreci pururea împreună cu mine, păcătosul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a diavolilor; dar, te rog, îndreptează-mă la cărările cele dumnezeiesti, silindu-mă spre viata cea nestricăcioasă.


Cântarea a 7-a:
Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând...

Multimile cele întunecate ale tâlharilor celor nevăzuti, ce cad împrejur asupra mea, care caută să atragă si să răpească sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu.

Când va vrea să mă judece Judecătorul si Dumnezeul meu si să mă osândească pe mine, cel osândit de constiinta mea, mai înainte de judecata aceea, nu mă uita pe mine, povătuitorul meu.

Avându-mi eu trupul mamă, iar tina tată si tărâna strămos, prin înrudirea cu acestea, la pământ neîncetat caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, ca fără frică să mă uit vreodată si în sus la frumusetea cerului.

Ca acela ce esti frumos prin frumusetea dulce, plăcut si cu minte strălucitoare ca soarele, luminat să-mi stai înainte cu veselă fată si cu privire lină, când mă vei lua de pe pământ, îndreptătorul meu.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Pentru milostivirea milei si pentru multa multime a iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperământul aripilor tale când voi iesi din trup, păzitorul meu, ca să nu văd fetele cele urâte ale diavolilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce esti poartă cerească si usă de mântuire si scară întelegătoare, pe care Dumnezeu S-a pogorât si om S-a făcut, cu îndurările tale, Curată, învredniceste-mă de împărătia cerurilor pe mine, robul tău.


Cântarea a 8-a:
Irmosul:

De sapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a ars nebuneste, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe acestia mântuiti de o putere mai mare, Făcătorului si Izbăvitorului a strigat: Tineri binecuvântati-L, preoti lăudati-L, popoare preaînăltati-L întru toti vecii.

După Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor, povătuitor, ajutător si apărător, preasfinte îngere. Pentru aceasta nu înceta, te rog, povătuindu-mă, îndreptându-mă si învătându-mă să fac cele cuviincioase si să-mi luminezi mintea până ce mă vei înfătisa mântuit înaintea lui Hristos.

Când se vor pune scaunele si cărtile se vor deschide si Cel vechi de zile va sedea si oamenii vor fi judecati si îngerii vor sta înainte si pământul se va clătina si toate se vor înfricosa si se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de oameni si mă izbăveste de gheenă, pe Hristos îmblânzindu-L.

Acum în chip nevăzut mă înconjură, ca niste albine fagurele, urâtorii de Dumnezeu si pierzătorii diavoli, ca niste păsări răpitoare, ca niste vulpi viclene si ca niste mâncători de cruzime; ca păsările cele mâncătoare de stârv, împrejurul meu zboară; acoperă-mă, păzitorul meu, precum îsi acoperă vulturul puii săi.

Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din crestet până în picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina pocăintei cea mai albă decât zăpada, să intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu.

Casă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi, viată de fiinte necuvântătoare am urmat. Ci mă întăreste, ajutătorul sufletului meu, curăteste viata mea, tămâiaz-o si stropeste-o cu miresme si cu miruri de rugăciuni si de curătie, ca să fie iarăsi casă cu bun miros lui Hristos.

Binecuvântăm pe Tatăl si pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul.

Îndreptătorule, păzitorul meu, folositorul si izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, când mă va scula din pământ la judecată înfricosătorul glas al trâmbitei, atunci aproape de mine să stai, blând si vesel, cu nădejdea mântuirii depărtând de la mine frica.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Cu nemărginirea bunătătii în dar mă miluieste, ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, că vrednic de milă sunt, dar nu am ce să-ti aduc tie; că bunurile mele nicicum nu-ti trebuie, ca aceea ce ai zămislit nespus pe Dătătorul de bine si Mântuitorul lumii, Ceea ce esti plină de dar.


Cântarea a 9-a:
Irmos: Să se înfricoseze tot auzul...

De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd stând, luminat si blând, pe tine, ajutătorul si folositorul meu, când va iesi din mine cu anevoie sufletul meu, si izgonind pe amarii vrăjmasi, care caută să mă apuce.

Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele dumnezeiesti, ai multă îndrăznire către Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine, ca mântuindu-mă prin tine, să te laud folosind si acoperământul tău.

În toată viata mea, prin multă desertăciune trecând, de sfârsit m-am apropiat; ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător si apărător nebiruit, când voi trece vămile judecătii.

Greselile mintii mele, rătăcirile, jefuirile, răutătile si cugetele cele de rusine ale gândurilor celor necurate si spurcate nu înceta, ajutătorul meu, a le întoarce în gânduri bune si în cugete roditoare de focul umilintei.

Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruieste cu milostivirea Ta multimea cea nemăsurată a răutătilor mele, prin rugăciunile cele dumnezeiesti ale slujitorului Tău cel fără de trup, pe care l-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un Iubitor de oameni.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Toată nădejdea mea de mântuire, după Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul si purtătorul meu de grijă si apărătorule; fă rugăciune neîncetată la Dumnezeu pentru mine, luând împreună rugători si ajutători cetele îngerilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Înaltă fruntea crestinilor si surpă întărâtările păgânilor, Născătoare de Dumnezeu, mântuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare si mult cinstit este lăudat si slăvit cu credintă.

Stihirile, ale aceluiasi, glasul al 2-lea:
Podobie: Casa Efratului...

Îngerule al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău.

Ca unul care ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor tale, a-l acoperi pe el pururea.

Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor sufletului meu si armă asupra vrăjmasilor mei, de Dumnezeu cinstitule înger.

Învredniceste-mă si pe mine să dobândesc împărătia cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Lumină a doua tu esti, după Dumnezeu, o, păzitorul meu; nu înceta a-mi ajuta ca să văd si eu lumina Dumnezeirii cea în trei străluciri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. a Născătoarei de Dumnezeu:

Stăpâna îngerilor si a oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mine, robul tău.


Rugăciune către sfântul înger păzitor
Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimasului meu suflet si al vietii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreste mâna mea cea slabă si neputincioasă si mă îndreptează la calea mântuirii. Asa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul si acoperitorul sufletului si al trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vietii mele si orice am gresit în această zi. Acoperă-mă în această noapte si mă păzeste de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; si te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa si vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătătii Sale. Amin.